Search Results

1
PDF-1
(1.15 MB)
Nan Wang, Yeting Zhang, Erika Gedvilaite, Jui Wan Loh, Timothy Lin, Xiuping Liu, Chang-Gong Liu, Dibyendu Kumar, Robert Donnelly, Kimiyo Raymond, Edward H. Schuchman, David E. Sleat, Peter Lobel, Jinchuan Xing
Human Mutation 38(11): 1491-1499.
2
Katarzyna M. Tyc, Warif El Yakoubi, Aishee Bag, Jessica Landis, Yiping Zhan, Nathan R. Treff, Richard T. Scott, Xin Tao, Karen Schindler, Jinchuan Xing
Human Reproduction 35(9): 2134-2148.