Search Results

1
PDF-1
(4.64 MB)
Jifen Wang, Huaqing Xie, Zhixiong Guo, Lihui Guan, Yang Li
Applied Thermal Engineering 73(2): 1541-1547.
2
PDF-1
(2.89 MB)
Jifen Wang, Huaqing Xie, Zhixiong Guo, Le Cai, Kai Zhang
Journal of Enhanced Heat Transfer 26.
3
PDF-1
(3.68 MB)
Jifen Wang, Huaqing Xie, Zhixiong Guo
Applied Thermal Engineering 116: 456-462.