Search Results

1
PDF-1
(1.63 MB)
Yuetao Shi, Xiaojuan Wang, Da Chu, Fengzhong Sun, Zhixiong Guo
Advanced Powder Technology 27(4): 1473-1480.
2
PDF-1
(1.29 MB)
Yuetao Shi, Zhihao Ma, Da Chu, Xiaojuan Wang, Fengzhong Sun, Zhixiong Guo
Advanced Powder Technology 28(6): 1435-1442.
3
PDF-1
(2.50 MB)
Yuetao Shi, Chen Dai, Zhihao Ma, Zhixiong Guo
Applied Thermal Engineering 123: 1181-1189.