Search Results

1
PDF-1
(589.80 kb)
Yingting Zhang
Doody's Collection Development Monthly.
2
Yingting Zhang, Karen Perry
Journal of Consumer Health on the Internet 22(2): 102-111.
3
PDF-1
(524.08 kb)
Yingting Zhang
Medical Reference Services Quarterly 31(1): 45-60.
4
PDF-1
(297.88 kb)
Yingting Zhang
Doody's Collection Development Monthly.
5
PDF-1
(300.40 kb)
Misa Mi, Wendy Wu, Maylene Qiu, Yingting Zhang, Lin Wu, Jie Li
Medical Reference Services Quarterly 35(1): 64-82.
6
PDF-1
(344.92 kb)
Yingting Zhang, Yu-Hung Lin
Medical Reference Services Quarterly 35(2): 175-186.
8
Article
(592.56 kb)
Laura Bolton Palumbo, Ronald C. Jantz, Yu-Hung Lin, Aletia Morgan, Minglu Wang, Krista White, Ryan Womack, Yingting Zhang, Yini Zhu
Journal of eScience Librarianship 4(2): e1080-1-e1080-11.