Search Results

1
Zhixiong Guo, Yong X. Tao, Yi Nan, Hang Zhang, Xu Huang, Hongxiang Cao, Jue Min, Yaomin Cai, Yihua Hao, Nai-Jei Tang
Heat Transfer Research 51(9): 807-824.
2
Xu Huang, Zhixiong Guo
Diamond and Related Materials 108(107979): 1-9.