Search Results

1
PDF-1
(1.45 MB)
Yihua Hao, Zhixiong Guo
Journal of Physics D: Applied Physics 52(17).
2
Zhixiong Guo, Yong X. Tao, Yi Nan, Hang Zhang, Xu Huang, Hongxiang Cao, Jue Min, Yaomin Cai, Yihua Hao, Nai-Jei Tang
Heat Transfer Research 51(9): 807-824.