Search Results

4
Zhixiong Guo, Yong X. Tao, Yi Nan, Hang Zhang, Xu Huang, Hongxiang Cao, Jue Min, Yaomin Cai, Yihua Hao, Nai-Jei Tang
Heat Transfer Research 51(9): 807-824.
5
Zhangmao Hu, Mengqi Liu, Zhixiong Guo, Hong Tian, Liang Liu, Donglin Chen
Heat Transfer Research 51(6): 551-569.
6
Yaomin Cai, Yi Nan, Zhixiong Guo
International Journal of Heat and Mass Transfer 158(119921): 1-10.
7
Xu Huang, Zhixiong Guo
Diamond and Related Materials 108(107979): 1-9.
8
PDF-1
(8.99 MB)
Brian Hunter, Zhixiong Guo
Journal of Heat Transfer 137(9): 091004.
10
PDF-1
(2.97 MB)
Matthew Frenkel, Zhixiong Guo
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 54, : 1118-1124.
11
PDF-1
(1.88 MB)
Brian Hunter, Zhixiong Guo
International Journal of Heat and Mass Transfer 81,: 63-74.
12
PDF-1
(12.86 MB)
Brian Hunter, Zhixiong Guo
Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals 63(6): 485-507.
13
PDF-1
(10.10 MB)
Brian Hunter, Zhixiong Guo
Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals 67(1): 1-24.