Search Results

1
PDF-1
(3.14 MB)
Yu Zou, Jun Cai, Xiulan Huai, Fang Xin, Zhixiong Guo
Thin Solid Films 558, : 455-461.
2
PDF-1
(2.01 MB)
Yuequn Tao, Jun Cai, Bin Liu, Xiulan Huai, Zhixiong Guo
Chemical Engineering & Technology 39(8): 1363-1376.