Search Results

2
Yaomin Cai, Yi Nan, Zhixiong Guo
International Journal of Heat and Mass Transfer 158(119921): 1-10.
5
Zhixiong Guo, Yong X. Tao, Yi Nan, Hang Zhang, Xu Huang, Hongxiang Cao, Jue Min, Yaomin Cai, Yihua Hao, Nai-Jei Tang
Heat Transfer Research 51(9): 807-824.