Search Results

1
PDF-1
(9.61 MB)
Mao-Xi Liu, Guo-Qing Shi, Zhixiong Guo, Yan-Ming Wang, Li-Yang Ma
Heat and Mass Transfer 52(12): 2723-2734.
2
PDF-1
(7.95 MB)
Guo-Qing Shi, Mao-Xi Liu, Zhixiong Guo, Fangkun Hu, Deming Wang
Journal of Loss Prevention in the Process Industries 46: 45-53.
3
PDF-1
(174.21 kb)
Xi Zheng, Xiao-Xing Cui, Mou-Tuan Huang, Yue Liu, Weichung Joe Shih, Yong Lin, Yao Ping Lu, George C. Wagner, Allan H. Conney
Oncology Reports 19(6): 1583-1588.
4
PDF-1
(837.35 kb)
Xi Liu, Huibin Du, John Crittendenb, Michael L. Lahr, Juan Moreno-Cruz
Water Research 163.