Search Results

1
PDF-1
(1.10 MB)
Smita Thakker-Varia, Joseph Behnke, David Doobin, Vidhi Dalal, Keya Thakkar, Farah Khadim, Elizabeth Wilson, Alicia Palmieri, Hanna Antila, Tomi Rantamaki, Janet Alder
Stem Cell Research 12(3): 762-777.
2
PDF-1
(2.18 MB)
Janet Alder, Wendy Fujioka, Anna Giarratana, Jenna Wissocki, Keya Thakkar, Phung Vuong, Bijal Patel, Trisha Chakraborty, Rami Elsabeh, Ankit Parikh, Hartaj S. Girn, David Crockett, Smita Thakker-Varia
Brain Injury 30(1): 48-65.