Search Results

1
PDF-1
(189.25 kb)
Saachi Hemal Shah, Kemal Gursoy
3
PDF-1
(201.11 kb)
Kemal Gursoy
Turkish Journal Of Mathematics 29: 193-200.
4
PDF-1
(273.28 kb)
Abhijit Sundararajan, Kemal Gursoy
5
PDF-1
(433.35 kb)
Siddhesh Rajesh Inamdar, Kemal Gursoy
6
PDF-1
(1.11 MB)
Nidhi Mannadier, Kemal Gursoy
7
PDF-1
(533.71 kb)
Lakshya Sahai, Kemal Gursoy