Search Results

1
Hang Zhang, Zhixiong Guo, Yongfeng Lu
IEEE Transactions on Electron Devices 67(1): 47-52.
2
Zhixiong Guo, Yong X. Tao, Yi Nan, Hang Zhang, Xu Huang, Hongxiang Cao, Jue Min, Yaomin Cai, Yihua Hao, Nai-Jei Tang
Heat Transfer Research 51(9): 807-824.