Search Results

1
PDF-1
(2.18 MB)
Janet Alder, Wendy Fujioka, Anna Giarratana, Jenna Wissocki, Keya Thakkar, Phung Vuong, Bijal Patel, Trisha Chakraborty, Rami Elsabeh, Ankit Parikh, Hartaj S. Girn, David Crockett, Smita Thakker-Varia
Brain Injury 30(1): 48-65.
2
PDF-1
(2.03 MB)
Smita Thakker-Varia, Ying Y. Jean, Payal Parikh, Caroline F. Sizer, Jennifer J. Ayer, Ankit Parikh, Thomas M. Hyde, Steven Buyske, Janet Alder
The Journal of Neuroscience 30(28): 9368-9380.